Dr. Ong Mia Farao Karsono, S.S., M.Pd.
Dosen / 06-003
email
ongmia@peter.petra.ac.id

pendidikan

  • S1 - Universitas Kristen Petra (2005)
    Sastra Tionghoa
  • S2 - Universitas Negeri Surabaya (2008)
    Pendidikan Bahasa dan Sastra
  • S3 - Universitas Negeri Surabaya (2011)
    Pendidikan Bahasa dan Sastra